主要城市天气
Powered by OpenWeather
汉语水平考试字・词
Standard Chinese language proficiency characters&word
中文普通話発音セット
- All pronunciation in Mandarin Chinese -
   a  o  e  i  u  ü 
  aaiaoanangoongoueeienengeriiaiaoieiuianianginingionguuauouiuaiuanunuanguengüüeüanün
b ba bai bao ban bang bo          bei ben beng    bi    biao bie    bian    bin bing    bu                                    
p pa pai pao pan pang po    pou    pei pen peng    pi    piao pie    pian    pin ping    pu                                    
m ma mai mao man mang mo    mou me mei men meng    mi    miao mie miu mian    min ming    mu                                    
f fa       fan fang fo    fou    fei fen feng                                  fu                                    
d da dai dao dan dang    dong dou de dei den deng    di    diao die diu dian       ding    du    duo dui    duan dun                  
t ta tai tao tan tang    tong tou te tei    teng    ti    tiao tie    tian       ting    tu    tuo tui    tuan tun                  
n na nai nao nan nang    nong nou ne nei nen neng    ni    niao nie niu nian niang nin ning    nu    nuo       nuan          nüe      
l la lai lao lan lang    long lou le lei    leng    li lia liao lie liu lian liang lin ling    lu    luo       luan lun       lüe      
g ga gai gao gan gang    gong gou ge gei gen geng                                  gu gua guo gui guai guan gun guang               
k ka kai kao kan kang    kong kou ke kei ken keng                                  ku kua kuo kui kuai kuan kun kuang               
h ha hai hao han hang    hong hou he hei hen heng                                  hu hua huo hui huai huan hun huang               
j                                        ji jia jiao jie jiu jian jiang jin jing jiong                            ju jue juan jun
q                                        qi qia qiao qie qiu qian qiang qin qing qiong                            qu que quan qun
x                                        xi xia xiao xie xiu xian xiang xin xing xiong                            xu xue xuan xun
zh zha zhai zhao zhan zhang    zhong zhou zhe zhei zhen zheng    zhi                            zhu zhua zhuo zhui zhuai zhuan zhun zhuang               
ch cha chai chao chan chang    chong chou che    chen cheng    chi                            chu chua chuo chui chuai chuan chun chuang               
sh sha shai shao shan shang       shou she shei shen sheng    shi                            shu shua shuo shui shuai shuan shun shuang               
r       rao ran rang    rong rou re    ren reng    ri                            ru rua ruo rui    ruan run                  
z za zai zao zan zang    zong zou ze zei zen zeng    zi                            zu    zuo zui    zuan zun                  
c ca cai cao can cang    cong cou ce    cen ceng    ci                            cu    cuo cui    cuan cun                  
s sa sai sao san sang    song sou se    sen seng    si                            su    suo sui    suan sun                  
y                                        yi ya yao ye you yan yang yin ying yong                            yu yue yuan yun
w                                                                      wu wa wo wei wai wan wen wang weng            

©AOBO Co., Ltd.